Corona Update

21 juni 2021 12:00 uur

Op 2 & 3 oktober 2021 staat de eerstvolgende editie van de Internationale Mineralenbeurs gepland. Afgelopen jaar hebben wij in oktober een zeer succesvolle beurs kunnen organiseren met een uitgebreid COVID-19 protocol. Ook aankomende editie zullen wij er weer alles aan doen om op een veilige manier samen te komen. 
Op deze pagina beantwoorden wij de meest gestelde vragen omtrent Corona en de beurs. Blijf deze pagina in de gaten houden, zodra er nieuwe informatie beschikbaar is plaatsen wij dit hier. June 18, 2021 12:00 pm

The next edition of the International Mineral Fair is scheduled for 2 & 3 October 2021. Last year we were able to organize a very successful fair in October with an extensive COVID-19 protocol. Upcoming edition we will do everything we can to get together in a safe way again.
On this page we answer the most frequently asked questions about Corona and the fair. Keep an eye on this page, as soon as new information is available we will post it here.

Algemene vragen

Gaat de beurs door?

De Corona situatie in Nederland gaat de goede kant op. We gaan er daarom vanuit dat de beurs in oktober plaats kan vinden!

Hoe koop ik een ticket?

De ticketverkoop is enkel online voorafgaand aan de beurs. Er is geen mogelijkheid om op locatie een ticket te kopen. We hopen de ticketverkoop begin juli te openen. Klik links op het ticket om naar de ticketpagina te gaan.

Wat gebeurt er als de beurs niet door gaat?

Mocht de overheid besluiten dat de Internationale Mineralenbeurs niet door kan gaan, dan worden reeds aangeschafte tickets automatisch geldig voor de volgende editie.

Vragen over het toegangsbeleid

Is een MONDKAPJE VERPLICHT?

Per 26 juni 2021 is het niet langer verplicht om op publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen.

Heb ik een corona toegangsbewijs nodig?

Ja. Om toegang te krijgen tot de beurs is een negatieve testuitslag niet ouder dan 40 uur, een vaccinatiebewijs of een immuniteitsbewijs nodig.

Ik ben gevaccineerd. Moet ik me dan alsnog laten testen?

Nee. Als je gevaccineerd bent hoef je je niet te laten testen om de beurs te bezoeken.

Welke testen zijn geldig?

Het negatieve testbewijs moet getoond kunnen worden via de CoronaCheck-app. Daarom zal een zelftest niet voldoende zijn. Het is via de website coronacheck.nl ook mogelijk een papieren bewijs uit te printen.

Hoe kan ik me laten testen?

Via de CoronaCheck app kan een afspraak ingepland worden. Wij weten nog niet welke testen geldig zijn voor onze buitenlandse bezoekers en standhouders. Zodra wij hier meer informatie hebben updaten we deze pagina

Kan ik me bij de ingang van de Broodfabriek laten testen?

Nee.

Ik ben positief getest. Wat nu?

Neem contact op met de beursorganisatie via mineralen@de-broodfabriek.nl. De tickets of betaalde standgeld worden dan doorgezet naar de volgende editie.

Maatregelen tijdens de beurs

Indeling beursvloer

De gangpaden tussen de stands zijn extra breed opgezet. Dit, zodat er voldoende ruimte is om de 1,5 meter te waarborgen waarbij bezoekers, standhouders en medewerkers elkaar kunnen passeren.

tijdsblokken

De beurs wordt opgesplitst in 2 tijdsblokken per dag. Tijdsblok A, 09:30 – 13:00 uur. Tijdsblok B, 14:00 – 17:30 uur.
Het is mogelijk om een dagticket aan te schaffen waarmee men toegang heeft tot beide tijdsblokken.

maximum aantal bezoekers

Het aantal bezoekers per tijdsblok is gelimiteerd om de 1,5 meter afstand onderling te kunnen waarborgen.

Hygiëne

Het meubilair en de sanitaire voorzieningen worden continu gereinigd. Tevens zijn voldoende desinfectiepompjes aanwezig.

gezondheidscheck (triage)

Bij de entree van De Broodfabriek wordt een ieder gewezen op de geldende protocollen, huisregels en wordt een gezondheidscheck (triage) gedaan.

Luchtventilatie

Wij beschikken over een luchtventilatie die voldoet aan de eis van 25 kuub verse lucht per persoon per uur. Verse lucht wordt binnen geblazen en oude lucht wordt naar buiten afgevoerd.

garderobe

Er is geen garderobe aanwezig. Zo minimaliseren wij het onderlinge contact tussen mensen/kledingstukken.

COVID-19 Preventiemedewerker

Volg te allen tijde de aanwijzingen van de COVID-19 Preventiemedewerker op, herkenbaar aan een geel/oranje hesje.

inrichten (beurs)stands

Exposanten worden verplicht de standplaats op een dusdanige manier in te richten waarbij 1,5 meter afstand met de bezoeker gewaarborgd is.

horeca

Wij houden ons te allen tijden aan de geldende maatregelen, opgesteld door het RIVM.

General questions

Will the fair take place?

The Corona situation in the Netherlands is going in the right direction. We therefore assume that the fair can take place!

How do i buy a ticket?

Ticket sales are only possible prior to the fair and only online. There is no possibility to buy a ticket on location at a box office. We hope to open ticket sales in early July. Click on the ticket image on the left of this text to go to the ticket sales page.

What happens if the fair is cancelled?

Should the Dutch government decide that the International Mineral Fair cannot take place or you are not able to travel here, tickets that are purchased will automatically be valid for the next edition.

Questions about entrance policy

Is a face mask manditory?

As of June 26, 2021, it is no longer mandatory to wear a face mask in public indoor spaces.

Do i need an extra corona ticket to acces the fair?

Yes. A negative test result not older than 40 hours, a vaccination certificate or a proof of immunity is required to gain access to the fair.

I got vaccinated. Do i still need to show a negative testresult?

No. If you have been vaccinated, you do not need to get tested to enter the fair.

Which tests are valid?

The negative test result has to be shown via the Dutch CoronaCheck app. Therefore, a self-test will not suffice. It is also possible to print out a paper proof via the coronacheck.nl website if you do not have the CoronaCheck app.

How can i get tested?

Via the Dutch CoronaCheck app you can plan a test in The Netherlands. We do not yet know which tests are valid for our foreign visitors and exhibitors. As soon as we have more information about this we will update this page.

Can I get tested at the entrance of De Broodfabriek?

No.

My corona test came back positive. What do I do now?

Please contact the organization of the fair via mineralen@de-broodfabriek.nl. Your tickets or stand fee will be transferred to next edition.

Safety regulations at the fair

Layout floorplan

The isles between the stands will be extra wide. This way there will be enough space to guarantee the 1.5 meters so visitors, exhibitors and employees can pass each other.

timeblocks

The fair will be split into 2 time blocks per day. Time block A, 09:30 – 13:00 and time block B, 14:00 – 17:30.
It is also possible to purchase a day ticket whick will give you access to both time blocks.

maximum amount visitors

The number of visitors per time block is limited to ensure the 1,5 meters distance from other visitors,.

Hygiene

The furniture and sanitary facilities are continuously cleaned. Sufficient disinfection pumps are also available.

Health check (triage)

At the entrance of De Broodfabriek, everyone is reminded of the applicable protocols, house rules and a health check (triage) is done.

air ventilation

We have air ventilation that meets the requirement of 25 cubic meters of fresh air per person per hour. Fresh air is blown in the exhibition hall and old air is exposed off outside.

wardrobe

There will be no wardrobe present. This way we can minimalize the contact between people and pieces of clothing.

COVID-19 Prevention officers

Follow the instructions of the COVID-19 Prevention Officer at all times, recognizable by a yellow/orange vest.

Set up exhibition stands

Exhibitors are obliged to set up their stand in such a way that 1.5 meters away from the visitor or other exhibitors is guaranteed at all times.

catering

At all times we follow the safety regulations which are set up by the Dutch RIVM.