Maatregelen tijdens de beurs

18 oktober 2021 16:00 uur
Op 12 & 13 maart 2022 staat de eerstvolgende editie van de Internationale Mineralenbeurs gepland. Wij weten natuurlijk op dit moment nog niet welke maatregelen er tegen die tijd zullen gelden. Op 2 & 3 oktober 2021 hebben wij een zeer succesvolle beurs kunnen organiseren met in acht neming van een uitgebreid COVID-19 protocol. Ook aankomende editie zullen wij er weer alles aan doen om op een veilige manier samen te komen. 

Op deze pagina beantwoorden wij de meest gestelde vragen omtrent Corona en de beurs. Vanaf 25 september mogen doorstroomlocaties zoals de Internationale Mineralenbeurs weer meer mensen toe laten. Doorstroomlocaties hoeven momenteel géén Coronacheck te doen bij entree. Blijf deze pagina in de gaten houden, zodra er nieuwe informatie beschikbaar is plaatsen wij dit hier. October 18, 2021 4:00 pm
The next edition of the International Mineral Fair is scheduled for 12 & 13 March 2022. Of course, we do not know what the safety measures will by by then. On 2 & 3 October we were able to organize a very successful fair with an extensive COVID-19 protocol. Upcoming edition we will do everything we can to get together in a safe way again. From September 25th, walk-through locations such as the International Mineral Fair will be allowed to admit more visitors at the same time. We also do not have to do a Coronacheck at the entrance of the fair.

On this page we answer the most frequently asked questions about Corona and the fair. Keep an eye on this page, as soon as new information is available we will post it here.

Algemene vragen

Gaat de beurs door?

De beurzen in De Broodfabriek vallen onder de noemer 'doorstroomlocatie', deze zijn uitgezonderd van de huidige maatregelen voor evenementen. We gaan er daarom vanuit dat de Internationale Mineralenbeurs in maart 2022 plaats kan vinden!

Hoe koop ik een ticket?

Vanwege de Corona maatregelen is er een beperkt aantal tickets beschikbaar, vol = vol. Wij raden aan om vooraf je ticket aan te schaffen om teleurstelling te voorkomen. Klik bovenaan op deze pagina op "Online tickets"

Wat gebeurt er als de beurs niet door gaat?

Mocht de overheid besluiten dat de Internationale Mineralenbeurs niet door kan gaan, dan worden reeds aangeschafte tickets automatisch geldig voor de volgende editie.

Vragen over het toegangsbeleid

Is een MONDKAPJE VERPLICHT?

Per 26 juni 2021 is het niet langer verplicht om op publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Dit mag natuurlijk wel!

Heb ik een extra toegangsbewijs nodig?

Doorstroom locaties zijn op dit moment uitgesloten van de maatregelen voor evenementen. Wij gaan er daarom van uit dat er bij entree geen negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs nodig is. Uiteraard vragen wij je om thuis te blijven bij Corona gerelateerde klachten.

Ik ben positief getest of voel me niet lekker tijdens het beursweekend. Wat nu?

Neem contact op met de beursorganisatie via mineralen@de-broodfabriek.nl

Maatregelen tijdens de beurs

Extra check (triage)

Bij de entree van De Broodfabriek wordt een ieder gewezen op de geldende protocollen en huisregels.

1,5 meter afstand

De 1,5 meter afstandsregel vervalt per 25 september. Dit is daarom geen verplichting meer op de beursvloer.

Hygiëne

Het meubilair en de sanitaire voorzieningen worden continu gereinigd. Tevens zijn desinfectiepompjes aanwezig.

Luchtventilatie

Wij beschikken over een luchtventilatie die voldoet aan de eis van 25 kuub verse lucht per persoon per uur. Verse lucht wordt binnen geblazen en oude lucht wordt naar buiten afgevoerd.

horeca

Onze horecapunten zijn tijdens de beurs voor iedereen geopend voor het afhalen van eten en drinken. Om plaats te nemen op een van onze terrassen binnen moeten wij momenteel om een geldige QR code vragen via de CoronaCheck app. Op ons terras buiten is dit niet nodig.

TOILETTEN

De toiletten zijn vrij toegankelijk zonder QR code.

General questions

Will the fair take place?

The fairs in De Broodfabriek fall under the heading of 'walk-through location' which are excluded from the current regulations and safety measures for events. We therefore currently assume that the International Mineral Fair can take place! in March 2022!

How do i buy a ticket?

Due to the Corona measures, there is a limited number of tickets available. We recommend you purchase your ticket in advance to avoid disappointment. Click the button "Online tickets" at the top of this page.

What happens if the fair is cancelled?

Should the Dutch government decide that the International Mineral Fair cannot take place or you are not able to travel here, tickets that are purchased will automatically be valid for the next edition.

Questions about entrance policy

Is a face mask manditory?

As of June 26, 2021, it is no longer mandatory to wear a face mask in public indoor spaces. If you want to it is ofcourse allowed!

Do i need an extra ticket to acces the fair?

Walk-through locations are excluded from the measures for events. We therefore assume that no negative test result, vaccination certificate or proof of recovery is required upon entry. Of course we ask you to stay home with Corona-related symptoms.

My corona test came back positive or do not feel well. What do I do now?

Please contact the organization of the fair via mineralen@de-broodfabriek.nl

Safety regulations at the fair

Extra check (triage)

At the entrance of De Broodfabriek, everyone is reminded of the applicable protocols and house rules.

1,5 meter distance

The 1,5 meter distance rule will expire on September 25th. This is therefore no longer an obligation.

Hygiene

The furniture and sanitary facilities are continuously cleaned. Disinfection pumps are also available.

air ventilation

We have air ventilation that meets the requirement of 25 cubic meters of fresh air per person per hour. Fresh air is blown in the exhibition hall and old air is exposed off outside.

catering

Our catering points are open to everyone during the fair for takeaway of food and drinks. To take a seat on one of our indoor terraces, we currently must ask for a valid QR code via the Dutch CoronaCheck app. This is not necessary if you want to take place on our terrace outside.

TOILETS

The toilets are freely accessible without a QR code.