Maatregelen tijdens de beurs

9 juli 2021 8:00 uur

Op 2 & 3 oktober 2021 staat de eerstvolgende editie van de Internationale Mineralenbeurs gepland. Afgelopen jaar hebben wij in oktober een zeer succesvolle beurs kunnen organiseren met een uitgebreid COVID-19 protocol. Ook aankomende editie zullen wij er weer alles aan doen om op een veilige manier samen te komen. 
Op deze pagina beantwoorden wij de meest gestelde vragen omtrent Corona en de beurs. Blijf deze pagina in de gaten houden, zodra er nieuwe informatie beschikbaar is plaatsen wij dit hier. July 9, 2021 8:00 am

The next edition of the International Mineral Fair is scheduled for 2 & 3 October 2021. Last year we were able to organize a very successful fair in October with an extensive COVID-19 protocol. Upcoming edition we will do everything we can to get together in a safe way again.
On this page we answer the most frequently asked questions about Corona and the fair. Keep an eye on this page, as soon as new information is available we will post it here.

Algemene vragen

Gaat de beurs door?

We gaan er vanuit dat de beurs in oktober plaats kan vinden!

Hoe koop ik een ticket?

We hopen de ticketverkoop begin juli te openen. Klik links op het ticket om naar de ticketpagina te gaan.

Wat gebeurt er als de beurs niet door gaat?

Mocht de overheid besluiten dat de Internationale Mineralenbeurs niet door kan gaan, dan worden reeds aangeschafte tickets automatisch geldig voor de volgende editie.

Vragen over het toegangsbeleid

Is een MONDKAPJE VERPLICHT?

Per 26 juni 2021 is het niet langer verplicht om op publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Dit mag natuurlijk wel!

Heb ik een extra toegangsbewijs nodig?

Op dit moment gaan wij er van uit dat er bij entree een negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs nodig is. Deze kan eenvoudig getoond worden via de CoronaCheck-app.

Ik ben gevaccineerd. Moet ik me dan alsnog laten testen?

Nee. Als je gevaccineerd bent hoef je je niet te laten testen om de beurs te bezoeken.

Welke testen zijn geldig?

Het negatieve testbewijs moet getoond kunnen worden via de CoronaCheck-app. Daarom zal een zelftest niet voldoende zijn. Het is via de website coronacheck.nl ook mogelijk een papieren bewijs uit te printen.

Hoe kan ik me laten testen?

Via de CoronaCheck app kan een afspraak ingepland worden. Wij weten nog niet welke testen geldig zijn voor onze buitenlandse bezoekers en standhouders. Zodra wij hier meer informatie over hebben updaten we deze pagina.

Ik ben meerdere dagen aanwezig. Moet ik me meerdere keren laten testen?

Waarschijnlijk wel. De evenementenbranche is op dit moment in overleg met de Nederlandse overheid over hoe dit gefaciliteerd zal moeten worden. Zodra we hier meer informatie over hebben plaatsen we dit hier.

Kan ik me bij de ingang van de Broodfabriek laten testen?

Nee.

Ik ben positief getest. Wat nu?

Neem contact op met de beursorganisatie via mineralen@de-broodfabriek.nl. De tickets of betaald standgeld worden dan doorgezet naar de volgende editie.

Maatregelen tijdens de beurs

Extra check (triage)

Bij de entree van De Broodfabriek wordt een ieder gewezen op de geldende protocollen, huisregels en moet een negatief testresultaat, vaccinatie- of herstelbewijs getoond worden.

geen 1,5 meter afstand

Door de extra check bij binnenkomst is het niet verplicht om op de beursvloer 1,5 meter afstand te houden.

Geen maximum bezoekers

Door de extra check bij binnenkomst is er geen maximum aantal bezoekers.

Hygiëne

Het meubilair en de sanitaire voorzieningen worden continu gereinigd. Tevens zijn voldoende desinfectiepompjes aanwezig.

Luchtventilatie

Wij beschikken over een luchtventilatie die voldoet aan de eis van 25 kuub verse lucht per persoon per uur. Verse lucht wordt binnen geblazen en oude lucht wordt naar buiten afgevoerd.

COVID-19 Preventiemedewerker

Volg te allen tijde de aanwijzingen van de COVID-19 Preventiemedewerker op, herkenbaar aan een geel/oranje hesje.

horeca

Wij houden ons te allen tijden aan de geldende maatregelen, opgesteld door het RIVM.

General questions

Will the fair take place?

We currently assume that the fair can take place!

How do i buy a ticket?

We hope to open ticket sales in early July. Click on the ticket image on the left of this text to go to the ticket sales page.

What happens if the fair is cancelled?

Should the Dutch government decide that the International Mineral Fair cannot take place or you are not able to travel here, tickets that are purchased will automatically be valid for the next edition.

Questions about entrance policy

Is a face mask manditory?

As of June 26, 2021, it is no longer mandatory to wear a face mask in public indoor spaces. If you want to it is ofcourse allowed!

Do i need an extra ticket to acces the fair?

At the moment we assume that a negative test result, vaccination certificate or proof of recovery is required upon entry. This can easily be shown via the Dutch CoronaCheck-app.

I got vaccinated. Do i still need to show a negative testresult?

No. If you have been vaccinated, you do not need to get tested to enter the fair.

Which tests are valid?

The negative test result has to be shown via the Dutch CoronaCheck app. Therefore, a self-test will not suffice. It is also possible to print out a paper proof via the coronacheck.nl website if you do not have the CoronaCheck app.

How can i get tested?

Via the Dutch CoronaCheck app you can plan a test in The Netherlands. We do not yet know which tests are valid for our foreign visitors and exhibitors. As soon as we have more information about this we will update this page.

I will be present at the fair for more than one day. Do i have to get tested more than once?

Most probably yes. The event industry is currently in consultation with the Dutch government about how this should be facilitated. As soon as we have more information about this, we will post it here, also for our foreign visitors.

Can I get tested at the entrance of De Broodfabriek?

No.

My corona test came back positive. What do I do now?

Please contact the organization of the fair via mineralen@de-broodfabriek.nl. Your tickets or stand fee will be transferred to next edition.

Safety regulations at the fair

Extra check (triage)

At the entrance of De Broodfabriek, everyone is reminded of the applicable protocols, house rules and a negative test result, vaccination or recovery certificate must be presented.

no 1,5 meter distance

Because of the extra check upon entering the fair, it is not mandatory to keep 1,5 meters distance.

no maximum visitors

Because of the extra check upon entering, there is no maximum visitors.

Hygiene

The furniture and sanitary facilities are continuously cleaned. Sufficient disinfection pumps are also available.

air ventilation

We have air ventilation that meets the requirement of 25 cubic meters of fresh air per person per hour. Fresh air is blown in the exhibition hall and old air is exposed off outside.

COVID-19 Prevention officers

Follow the instructions of the COVID-19 Prevention Officer at all times, recognizable by a yellow/orange vest.

catering

At all times we follow the safety regulations which are set up by the Dutch RIVM.